Privacyverklaring Fotografie Schnabel


Dit is de privacyverklaring van Fotografie Schnabel.

Fotografie Schnabel bestaat uit één persoon: Jurgen Schnabel.

Fotografie Schnabel respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Fotografie Schnabel is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Fotografie Schnabel zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@fotografieschnabel.be


Contactgegevens:
* https://fotografieschnabel.be
* Ploegstraat 6
* 2830 Willebroek, België
*+32456382521

* 0791.835.942

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografie Schnabel verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– bankrekeningnummer
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fotografie Schnabel verwerkt:
Fotografie Schnabel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotografieschnabel.be dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Fotografie Schnabel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
 Om thuisreportages te kunnen doen
 Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Om jouw betaling af te kunnen handelen

Fotografie Schnabel verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Geautomatiseerde Besluitvorming

Fotografie Schnabel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Fotografie Schnabel persoonsgegevens bewaart

Fotografie Schnabel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens:

Fotografie Schnabel bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s:

Fotografie Schnabel bewaart de foto’s gedurende 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Zolang Fotografie Schnabel je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.
Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website www.fotografieschnabel.be ,op social media.

Om deel te nemen aan fotografische wedstrijden wordt steeds toestemming gevraagd.


Delen van persoonsgegevens met derden


Fotografie Schnabel verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en
zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fotografie Schnabel een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Fotografie Schnabel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies die Fotografie Schnabel gebruikt

Fotografie Schnabel gebruikt alleen technische en functionele cookies, en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone.

De cookies die Fotografie Schnabel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotografie Schnabel hiermee de website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Fotografie Schnabel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou
beschik in een computerbestand naar jou of een ander,

door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotografieschnabel.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Fotografie Schnabel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Vlaamse Toezichtscommissie. Dat kan via de volgende link:

https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie#informatie-en-klachten

Hoe Fotografie Schnabel persoonsgegevens beveiligt


Fotografie Schnabel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@fotografieschnabel.be